Obchodní podmínky

Obchodní podmínky – ONLINE KONZULTACE A KURZY

Provozovatel webových stránek s online kurzy: Ing. Magdaléna Olšinská, IČ: 17925410, se sídlem: Veltruská 608/4, 190 00 Praha, zapsaná v živnostenském rejstříku vydaném MÚ Praha 9, jednající v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti (dále jen „Provozovatel“ / „Prodávající“).

Níže uvedené všeobecné obchodní podmínky upravují vztahy mezi kupujícím a prodávajícím v oblasti prodeje zboží a služeb nabízených na internetovém obchodu umístěném na adrese www.vlastnimtempem.cz v souladu s §273 Zákona č. 513/1991 Sb. Obchodního zákoníku v platném znění, postup při uzavírání kupních smluv mezi Provozovatelem jako prodávajícím a kupujícím, jakož i vztahy z této smlouvy vzniklé. Kupujícím je fyzická nebo právnická osoba, které prodávající tj. Magdaléna Olšinská dodá zboží na základě kupní smlouvy nebo objednávky podle těchto VOP. Pokud je mezi stranami dohodnuta odchylná úprava, má tato před Všeobecnými obchodními podmínkami přednost.

  1. Předmět kupní smlouvy

1.1. Předmětem kupní smlouvy je prodej online konzultací a kurzů.

  1. Vznik kupní smlouvy

2.1. Kupní smlouva vzniká přijetím objednávky kupujícího prodávajícím.

2.2. Objednávka může být předána písemně, a to buď osobně, poštou nebo prostřednictvím internetových stránek, elektronické pošty, nebo ústně osobně či telefonicky.

2.3. Objednávka musí být označena jménem kupujícího a elektronickou adresou pro dodání. Dále musí být uveden druh a množství objednávaného zboží a datum objednávky.

  1. Nabytí vlastnického práva ke zboží

3.1. Vlastnické právo přechází z prodávajícího na kupujícího okamžikem zaplacení zboží u online kurzů placených předem.

3.2. Vlastnické právo přechází z prodávajícího na kupujícího okamžikem doručení přístupových informací ke kurzu do e-mailové schránky kupujícího u online kurzů s platbou naruby.

3.3. Povinnost uplatnění reklamace za poškozené zboží přechází na kupujícího okamžikem doručení přístupových informací ke kurzu do jeho e-mailové schránky.

  1. Ceny a jejich úhrada

4.1. Online kurzy placené předem: Kupní cena (MC, maloobchodní cena) je uvedena v přihlašovacím formuláři na webové adrese Provozovatele, kde najdete všechny ceny služeb. Ceny jsou uvedeny jako konečné. Prodávající není plátcem DPH.

4.4. Bezhotovostní úhrada: Kupní cenu lze uhradit bezhotovostně (tj. na základě bankovním převodem) na účet prodávajícího (318457166/0300). Okamžikem úhrady převodem na účet prodávajícího se rozumí den připsání příslušné částky na tento účet.

  1. Dodací lhůty

5.1. Online kurzy placené předem: Nabízené zboží je předáno elektronicky nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne obdržení platby.

5.2. Online kurzy s platbou naruby: Online kurz je dodán k vyzkoušení ihned po potvrzení e-mailové adresy, na kterou je posílán.

  1. Dodání zboží

6.1. Není-li ujednáno jinak, je zboží dodáváno elektronicky prostřednictvím e-mailu.

  1. Doklady vztahující se ke zboží a službám

7.1. Prodávající dodá spolu s online kurzy s platbou předem vždy fakturu – daňový doklad.

  1. Vady zboží a nároky z nich vyplývající (Reklamační řád)

8.1. Při objednání zboží má kupující právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu, a to ve lhůtě nejpozději do 14 dnů od zakoupení.

8.2. Odstoupení je možno provést elektronickou formou na e-mailu: magda@vlastnimtempem.cz s prohlášením, že od smlouvy odstupuje a s přiložením kopie faktury. Kupujícímu bude zaslán dobropis s částkou odpovídající kupní ceně objednaného zboží či služby. Částka bude vrácena nejpozději do 30 dnů od doručení e-mailu s odstoupením od smlouvy. Částka bude vrácena zpět bankovním převodem. Po odstoupení od smlouvy je kupujícímu odebrán přístup do sekce s dosud zveřejněnými materiály placeného online materiálu.

8.3. Případné reklamace nebo námitky může kupující kdykoli vznést elektronickou formou prostřednictvím e-mailu magda@vlastnimtempem.cz. Pro podání reklamace či námitky není předepsán zvláštní formulář, z vyjádření kupujícího musí jen vždy vyplývat, v čem spočívá jeho reklamace či námitka a jakou formu jejího vyřízení požaduje. O podané reklamaci či námitce rozhodne Provozovatel nejpozději do 30 dnů od jejího obdržení, s tím, že Uživatel o tom bude vyrozuměn e-mailem a pokud Provozovatel Uživateli zcela nevyhoví, své rozhodnutí odůvodní.

  1. Závěrečná ustanovení

9.1. Prodávající si vyhrazuje právo na úpravu a změny těchto podmínek.

9.2. Ostatní vztahy prodávajícího a kupujícího, zde neuvedené, se řídí ustanoveními Obchodního zákoníku v platném znění, Obč. z. 40/1964.

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2023.

 

 

PŘÍLOHA Č.1 VOP

 

VZOROVÝ FORMULÁŘ PRO ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

(vyplňte tento formulář a pošlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy)

 

 

Oznámení o odstoupení od smlouvy

 

Adresát:          Magdaléna Olšinská

IČ:                   17925410

Adresa:           Veltruská 608/4, 190 00 Praha

telefon:           +420 724 267 922

Adresa pro doručování elektronické pošty: magda@vlastnimtempem.cz

 

 

Oznamuji/oznamujeme (*), že tímto odstupuji/odstupujeme (*) od smlouvy o nákupu tohoto zboží(*)/o poskytnutí těchto služeb(*):